Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej Rozporządzeniem lub RODO  informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Scholz Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy pomiedzy Państwem i Administratorem,
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
 4. dochodzenie roszczeń,
 5. archiwizacja,
 6. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 7. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 8. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:

 1. Państwa zgoda udzielona Administratorowi,
 2. konieczność wykonania umowy wiążących Państwo z Administratorem  lub podjęcia działań niezbędnych do jej zawarcia,
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 4. konieczność wynikającą z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Dane Państwa mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Spółki,
 2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom,
 3. jednostkom realizującym audity zintegrowanego systemu zarządznia,
 4. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
 5. kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania,
 6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora  do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 2. okres przez jaki wiąże strony umowa,
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych,
 2. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych.
 7. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
 8. zawiadomienia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo jesteście związani umową z  Administratorem i  obowiązuje do jej odwołania.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora lub  w celu zgłoszenia takich nieprawidłowości prosimy o kierowanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej, względnie drogą pocztową lub bezpośrednio do osoby pełniącej obowiązki inspektora ochrony danych. Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie, a realizacja wniosku mieści się w terminie 30 dniowym.
O ewentualnych przyczynach przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku poinformujemy osobnym pismem/wiadomością.

Z osobą pełniącą obowiązki Inspektora ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres skrzynki e-mail Administratora scholzpolska@scholzpolska.eu  lub na adres e-mail: iodo@scholzpolska.eu lub bezpośrednio na adres pocztowy siedziby spółki:
Scholz Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin z dopiskiem “Dane osobowe”.

Informujemy Państwa, że Administrator wdrożył do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki z dnia 24.05.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami Politykę Bezpieczeństwa  Informacji oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Scholz Polska Sp. z o.o.

Polityka Cookies

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Nasza polityka prywatności